Home / กิจกรรมของโรงเรียน / การตรวจนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายและตรวจติดตามในโรงเรียนเอกชนในระบบ ปี 60

การตรวจนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายและตรวจติดตามในโรงเรียนเอกชนในระบบ ปี 60

การตรวจนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายและตรวจติดตามในโรงเรียนเอกชนในระบบ ประจำปีงบประมาณ 2560
โดยมีคณะกรรมการดังนี้

  1. รองทวีวรรณ  แน่วแน่
  2. นายวงศ์เทพ  โรจนถาวร
  3. นางสาววันเพ็ญ  ทองทิว
  4. นางภัทราภร  จารุทวีสิน
  5. นางสุวรรณภา  งามดี
  6. นางสาววรรณศิริ  เอี่ยมกล้าหาญ
  7. นางนภัสนันท์  คงมีสุข
  8. นายจีระพงษ์  รุจิเรขวัตร