Home / กิจกรรมของโรงเรียน / การประชุมครูและการประชุมเชิงปฏิบัติการ

การประชุมครูและการประชุมเชิงปฏิบัติการ

โรงเรียนสาธิตบางนา จัดการประชุมครูและการประชุมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 1 เรื่อง นโยบายการศึกษา การจัดการศึกษาที่เน้นศักยภาพผู้เรียน โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 2562-2564 และการเขัียนคำอธิบายรายวิชา โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตบางนา นายภาคินัย สุนทรวิภาต และคณะ