Home / คนเก่งสาธิตบางนา / การแข่งขันภาษาไทยเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

การแข่งขันภาษาไทยเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสาธิตบางนาได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาไทยเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปี 2562 โรงเรียนของเราส่งนักเรียนจำนวน 59 คน แข่งขันทุกรายการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนมากกว่าชัยชนะ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนต่างโรงเรียน ทุกคนเข้าร่วมการแข่งขันอย่างมีความสุขมีเพื่อนใหม่มากมายและได้เห็นตัวอย่างที่ดีในหลายๆเรื่องขอบคุณกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่ดำเนินการในเรื่องนี้โรงเรียนทรงวิทยา เป็นเจ้าภาพจัดได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งครับ