Home / กิจกรรมของโรงเรียน / กิจกรรมงานประจำปีโรงเรียน

กิจกรรมงานประจำปีโรงเรียน

โรงเรียนสาธิตบางนา จัดกิจกรรมงานประจำปีโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วมแสดงกิจกรรมที่เสริมสร้างการเรียนรู้ตามหลักสูตร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความสัมพันธ์อันดีและแสวงหาความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน สถาบัน หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง