Home / กิจกรรมของโรงเรียน / กิจกรรมงานแสดงละครเวทีสากลบูรณาการกับวิชาวิทยาศาสตร์

กิจกรรมงานแสดงละครเวทีสากลบูรณาการกับวิชาวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตบางนา ร่วมกับ มูลนิธิกุมุท จันทร์เรือง ได้จัดกิจกรรมงานแสดงละครเวทีสากลบูรณาการกับวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3