Home / กิจกรรมของโรงเรียน / กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ

กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ

กิจกรรมตลาดนัดอาชีพเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ได้เรียนรู้และเปิด
ประสบการณ์จากการศึกษาอาชีพที่ตนเองมีความสนใจและอาชีพที่มีความต้องการในอนาคตข้างหน้า ซึ่งนักเรียนของ
โรงเรียนสาธิตบางนาเป็นช่วงวัยที่อยู่ในวัยเรียน วัยที่กำลังจะเข้าสู่การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และกำลังจะเข้าสู่
ตลาดแรงงาน เพื่อให้มีความรู้ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ และการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน ทางฝ่ายวิชาการใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาจึงเล็งเห็นความสำคัญ จึงอยากให้มีกิจกรรมตลาดนัดอาชีพเพื่อเชิญวิทยากร ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า 
หรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในอาชีพต่างๆที่นักเรียนสนใจ เข้ามาให้แนวทางในการศึกษา ตลอดจนการไปประกอบอาชีพ 
เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกเรียนต่อ ให้ตรงและสอดคล้องกับบุคลิกภาพ ความถนัด ความสนใจ ความสามารถ และ
ความต้องการของตลาดแรงงาน

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
๑. เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการทดลองทำอาชีพที่ตนเองสนใจจากเจ้าของวิชาชีพโดยตรง
๒. เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่า ผู้ประกอบกิจการ หรืออาชีพอิสระ และวิทยากรแนะแนวอาชีพได้มาสอนทักษะและ
ให้ความรู้แก่นักเรียน
๓. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะในเรื่องอาชีพ
๔. เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพไปประกอบการตัดสินใจในการเลือกอาชีพของตนเองต่อไป
๕. ผู้เรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆสามารถนำไปใช้ได้จริง