Home / กิจกรรมของโรงเรียน / กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.6

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.6

โรงเรียนสาธิตบางนา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะครูและนักเรียนที่จบการศึกษา ให้นักเรียนเกิดความตระหนักและรักในสถาบันที่ตัวเองศึกษาอยู่ และมีความรักภูมิใจในสถาบันของตนเอง