Home / กิจกรรมของโรงเรียน / กิจกรรมลูกเสือป.1-4

กิจกรรมลูกเสือป.1-4

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1- 4 
เข้าฐานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝึกอบรมลูกเสือ Block Course เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคี อย่างต่อเนื่องซึ่ง กิจกรรมฐานในวันนี้ ประกอบด้วย

ฐานที่ 1 การเล่านิทาน (รัตน์ศาลา) เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยในการสังเกต เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง

ฐานที่ 2 กิจกรรมกลางแจ้ง (เกมนันทนาการ) โถงอาคาร 2 เพื่อให้นักเรียนเกิดภาวะผู้นำมีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

ฐานที่ 3 ประวัติลูกเสือ (ห้องประชุมตึก 1) เพื่อให้นักเรียนรู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความมั่นคงของชาติ