Home / กิจกรรมของโรงเรียน / กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก และวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก และวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

โรงเรียนสาธิตบางนา จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก และวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้นักเรียนเห็นโทษของบุหรี่ และยาเสพติด โดยกิจกรรมจะมีการให้ความรู้ เรื่อง โทษของสารเสพติด มีการมอบใบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รางวัลการแข่งขันวาดภาพเกี่ยวกับวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และมีการจัดรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและวันงดสูบบุหรี่ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตบางนา