Home / กิจกรรมของโรงเรียน / กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

ในวันศุกร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2562 คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสาธิตบางนา แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน ในการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว