Home / เกี่ยวกับโรงเรียน / กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะระดับชั้นมัธยมศึกษา

กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะระดับชั้นมัธยมศึกษา

โรงเรียนสาธิตบางนา จัดกิจกรรมเข้าค่ายธรรมะระดับชั้นมัธยมศึกษา ที่โรงเรียนสาธิตบางนา วันที่ 14 -15 มิถุนายน 2562 เพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าความรักของพ่อแม่และคณะครู ส่งเสริมการศึกษาและให้เยาวชนได้รับประโยชน์จากการเข้าค่ายอบรมให้เยาวชนมีระเบียบวินัย ศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรมและความสามัคคีห่างไกลจากสิ่งเสพติดและอบายมุข เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ประวัติพระพุทธศาสนาและปฏิบัติตามหลักศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามในทางพระพุทธศาสนา และได้นำเอาหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้เอง รู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม รู้จักแยกแยะความดีความชั่วออกจากกันได้