Home / กิจกรรมของโรงเรียน / กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารี ม.1 – 3

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารี ม.1 – 3

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนสาธิตบางนา ณ ไร่หุบผญา จ.นครนายก วันที่ 8 – 10 สิงหาคม 2562