Home / เกี่ยวกับโรงเรียน / กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน

โรงเรียนสาธิตบางนา ได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับโอกาสในการเรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตย วิถีการเป็นผู้นำ การทำงานเป็นหมู่คณะ และเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยสร้างวัฒนธรรมด้วยกระบวนการประชาธิปไตย เป็นช่องทางให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพ ได้สร้างพลังที่เข้มแข็ง เป็นเยาวชนที่สมบูรณ์แบบของประเทศชาติ โรงเรียนสาธิตบางนาจึงมีการเลือกตั้งประธานนักเรียน โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนทั้งในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษามีสิทธิในการออกเสียง ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562