Home / คนเก่งสาธิตบางนา / ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอภิชญา สอบสัมภาษณ์ (TCAS) ผ่านของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอภิชญา สอบสัมภาษณ์ (TCAS) ผ่านของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวอภิชญา วิวัฒน์ภัทรกุล

สอบสัมภาษณ์ผ่าน สาขาภาษาและวัฒนธรรม (นานาชาติ) คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย