Home / กิจกรรมของโรงเรียน / ค่ายวิชาการสัญจร ครั้งที่ 2

ค่ายวิชาการสัญจร ครั้งที่ 2

โรงเรียนสาธิตบางนา จัดทัศนศึกษา ค่ายวิชาการสัญจร ครั้งที่ 2 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่าง วันที่ 25 – 26 เมษายน 2562 ณ ธาริดาแกรนด์วิว รีสอร์ท จังหวัดนครนายก