Home / กิจกรรมของโรงเรียน / ค่ายศิลปะภาคฤดูร้อน โรงเรียนสาธิตบางนา ประจำปีการศึกษา 2560

ค่ายศิลปะภาคฤดูร้อน โรงเรียนสาธิตบางนา ประจำปีการศึกษา 2560

ค่ายศิลปะภาคฤดูร้อน โรงเรียนสาธิตบางนา
ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 8-10 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา
หมวดศิลปะ โรงเรียนสาธิตบางนา จัดกิจกรรมศิลปะให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่สนใจ โดยสร้างประสบการณ์สุนทรียะให้กับนักเรียนทุกคนผ่านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และการไปทัศนศึกษายังพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA)

นักเรียนทุกคนได้รับความรู้ เพิ่มพูนทักษะศิลปะ และซึมซับประสบการณ์สุนทรียะที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งนักเรียนยังได้พบกับ คุณปกรณ์ กล่อมเกลี้ยง ภัณฑารักษ์ที่มีชื่อเสียง และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะไทย มาให้ความรู้ พานักเรียนชมผลงานศิลปะ ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA)

ค่ายศิลปะภาคฤดูร้อน โรงเรียนสาธิตบางนา ประจำปีการศึกษา 2560 ขอบคุณการสนับสนุนจากผู้ปกครองทุกท่านที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้ที่ดี และหวังว่านักเรียนทุกคนจะมีความสุข กับการเรียนรู้อย่างมีสุนทรียะ

#โรงเรียนสาธิตบางนา
#โรงเรียนผู้นำแห่งอนาคต