Home / รอบรั้วโรงเรียน / งานเปิดบ้านกุลสตรีราชินีบน ปีการศึกษา 2560 วันที่ 23 มกราคม 2561

งานเปิดบ้านกุลสตรีราชินีบน ปีการศึกษา 2560 วันที่ 23 มกราคม 2561

คณะผู้บริหาร (คุณวัฒนี ศรีไกรวิน และคุณปิ่นมุก เสนาดิสัย) และรองผอ.(นางสาวนงชนก อัศวโชคปัญญา)พร้อมคณะครูโรงเรียนสาธิตบางนา เข้าร่วมศึกษานิทรรศการนักเรียน ในการทำกิจกรรมและนำเสนอโครงงานนักเรียน ภายในงานเปิดบ้านกุลสตรีราชินีบน ปีการศึกษา 2560 วันที่ 23 มกราคม 2561 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ “เส้นทางการพัฒนาตนเองสู่โลกอาชีพ” ที่มีแนวทางการพัฒนาศักยภาพวางแผนการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างสร้างสรรค์