Home / กิจกรรมของโรงเรียน / ตรวจเยี่ยมหลักสูตร 7 Habits

ตรวจเยี่ยมหลักสูตร 7 Habits

โรงเรียนสาธิตบางนา รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทางบริษัท Pacrim และผู้บริหารจากบริษัท Thai bev เข้าตรวจเยี่ยมหลักสูตร 7 Habits การวางแผนพัฒนาเป้าหมายของโรงเรียนในภาพรวม และCulture Week ของนักเรียนในปีการศึกษา 2562 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562
#โรงเรียนผู้นำแห่งอนาคต