Home / กิจกรรมของโรงเรียน / ทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ สิรินธรทันตพิพิธ

ทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ สิรินธรทันตพิพิธ

โรงเรียนสาธิตบางนา จัดทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ สิรินธรทันตพิพิธ เพื่อศึกษา”พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุทางทันตกรรม” ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนามอันเป็นมงคลว่า “สิรินธรทันตพิพิธ” ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ทางด้านทันตแพทย์ศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย และพิพิธภัณฑ์ทางทันตกรรมที่มีความทันสมัยและใหญ่ที่สุดในเอเชีย เน้นการสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ในการชมพิพิธภัณฑ์ผ่านระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนิทรรศการการจัดแสดงและผู้เข้าชม เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่เข้าใจง่าย และการสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เข้าชม