Home / กิจกรรมของโรงเรียน / ทัศนศึกษา ม.3 ศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ

ทัศนศึกษา ม.3 ศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ

โรงเรียนสาธิตบางนา จัดทัศนศึกษา ม.3 ที่ ศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ เพื่อศึกษากระบวนการเรียนรู้การสร้างสุขภาวะอย่างสร้างสรรค์ ทั้งในรูปนิทรรศการ กิจกรรมส่งเสริมการเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่มาจาก การประสานพลังของเครือข่ายในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม กระจายไปอีก 4 ภูมิภาค