Home / กิจกรรมของโรงเรียน / ทัศนศึกษา ม.4 ที่ พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช Museum Thailand

ทัศนศึกษา ม.4 ที่ พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช Museum Thailand

โรงเรียนสาธิตบางนา จัดทัศนศึกษา ม.4 ที่ พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช Museum Thailand เพื่อศึกษาพิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช ที่จัดแสดงนิทรรศการของแต่ละภาควิชาเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาแพทย์และเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชม ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์การแพทย์ 6 แห่ง คือ พิพิธภัณฑ์พยาธิวิทยาเอลลิส พิพิธภัณฑ์นิติเวชศาสตร์ สงกรานต์ นิยมเสน พิพิธภัณฑ์ปรสิตวิทยา พิพิธภัณฑ์กายวิภาค-คองดอน พิพิธภัณฑ์และห้องปฏิบัติการเรื่องราวก่อนประวัติศาสตร์สุดแสงวิเชียร พิพิธภัณฑ์สัมผัส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ