Home / คนเก่งสาธิตบางนา / นักเรียนผู้นำด้านศิลปะ ผู้นำด้านดนตรีไทย ดนตรีสากล การร้องเพลง

นักเรียนผู้นำด้านศิลปะ ผู้นำด้านดนตรีไทย ดนตรีสากล การร้องเพลง

55 รูปภาพUpdated 11 วันที่แล้ว

โรงเรียนสาธิตบางนาขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้นำ ที่ได้รับเกียรติบัตรจากท่านผู้อำนวยการ ดร.นาฏฤดี จิตรรังสรรค์ เป็นขวัญกำลังใจสำหรับความวิริยะอุตสาหะของนักเรียน ที่่ฝึกฝนตนเอง ลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอ และต่อยอดทักษะเหล่านี้อย่างมีความสุข ในครั้งนี้มีนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนผู้นำ 4 ประเภท คือ นักเรียนผู้นำด้านศิลปะ ผู้นำด้านดนตรีไทย ดนตรีสากล การร้องเพลง และนาฏศิลป์ ดังรายชื่อต่อไปนี้
เด็กหญิงกชกร อัดตะนาท
เด็กชายชยพัทธ์ ดานุรักษ์
เด็กชายกฤต ยิ้มเยื้อน
เด็กชายธงชัย โพธิ์อุดม
เด็กชายภูมิรพี ณ สงขลา
เด็กหญิงอันนา อดิศรพันธ์กุล
เด็กหญิงนนท์นที จิตรรังสรรค์
เด็กหญิงอรทัย โพธารินทร์
นายนฤดล ศรีเพชร
เด็กหญิงอันนา อดิศรพันธ์กุล
เด็กชายพันธมิตร บุญแล
นางสาวพรหมพร พึ่งสุข
นายภูริวัจน์ พัฒนฉัตร์โภคิน
เด็กหญิงกฤตชญา มะลิวงศ์
เด็กหญิงภริดา มากบริบูรณ์
เด็กหญิงอธิชา ศรีปัญญา
เด็กชายปุณณสิน ศรีคะชา
เด็กชายรัชชานนท์ วงศ์ภักดี
เด็กชายพศิน ฤทธิรุตม์
เด็กชายชัยนรินท์ บันลือวุฒิไชย
เด็กชายภูมิศิษฎ์ พิพัฒน์ศรีกุล
เด็กชายกิตติ อิทธิวัฒนะ
เด็กหญิงอภิชญาณ์ สุขสวัสดิ์
เด็กหญิงจุฬารินทร์ ภาพวิจิตรศิลป์
เด็กหญิงธัญจิรา แก้วสนธิ
เด็กชายกฤศนกัญญ์ มะโนแก้ว
เด็กชายชินกฤต จี๊ดนาเกลือ
เด็กชายประกฤษฏิ์ จุมพลา
เด็กหญิงเขมจิรา แซ่เล้า
เด็กหญิงปรินทร์ธิรา ชื่นกลิ่น
เด็กหญิงวิลาสินี สุขศรี
เด็กหญิงสิตาภา วรรัตน์ญานนท์
เด็กหญิงฌาณาดา รักวิวัฒน์
เด็กหญิงวีระดา รักวิวัฒน์
เด็กหญิงปิยรันดร์ ธรรมรักษา
เด็กหญิงณิชาภัทร เชี่ยวพานิชวัฒน์
เด็กหญิงสุพิชญา พันธ์หว้า
เด็กหญิงนันท์นพรรษ จิตรรังสรรค์
เด็กหญิงปพิชญา เพชราภินันท์
เด็กหญิงอันนา อดิศรพันธ์กุล
เด็กหญิงภริดา มากบริบูรณ์
เด็กหญิงกฤตชญา มะลิวงศ์
เด็กหญิงสโรชา รุจิโมระ
เด็กหญิงอารีสยา มันตะวัตร
เด็กหญิงปวันลดา บุญบันดาล
เด็กหญิงฐิตาภา สมอนาค
เด็กหญิงสุกิรณา เตชะวนาพร
เด็กหญิงจารุพร แก้วกล้า
เด็กหญิงกชกร อัดตะนาท
เด็กหญิงกมลวรรณ มุติสม