Home / คนเก่งสาธิตบางนา / นักเรียนเข้ารับเกียรติบัตร ผู้ที่เสียสละเพื่องานโรงเรียนหมวดศิลปะ

นักเรียนเข้ารับเกียรติบัตร ผู้ที่เสียสละเพื่องานโรงเรียนหมวดศิลปะ

โรงเรียนสาธิตบางนา มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนผู้ที่เสียสละเพื่องานโรงเรียน หมวดศิลปะ

1.รายชื่อนักเรียนวงโย
เด็กชาย ชินกฤต จี๊ดนาเกลือ
เด็กหญิง ปัฐธิวา สีบูริน
เด็กหญิงสลิล ธรรมจันทร์
เด็กชาย ชัยนรินทร์ บันลืมวุฒิไชย
เด็กชาย ณัฐชภัทร เชี่ยวพานิชวัฒน์
เด็กชาย กฤศนกัญญ์ มะโนแก้ว
เด็กชาย ภูมิศิษฎ์ พิพัฒน์ศรีกุล
เด็กชาย ณภัทร พันธะลี
เด็กหญิง จุฬารินทร์ทอง ภาพวิจิตรศิลป์
เด็กหญิง อภิชญาณ์ สุขสวัสดิ์
เด็กชาย พศิน ฤทธิรุตม์
เด็กชาย ปุณณสิน ศรีคะชา
เด็กชาย วรวัตร ทำเลนา
เด็กชาย ภูมินที ศรีดา
เด็กชาย รัชชานนท์ วงศ์ภักดี
เด็กชาย อริยะ อุดมผล
เด็กชาย ประกฤษฎิ์ จุมพลา
เด็กหญิง อธิชา ศรีปัญญา
เด็กชาย กิตติ อิทธิวัฒนะ

2.รายชื่อนักเรียนแข่งขันร้องเพลง
1.เด็กหญิงษมน สำราญสุข 
2.เด็กชายสมิทธิ์ วงษ์มณีฉาย 
3.เด็กชายกฤตพัฒน์ พุ่มพวง 
4.เด็กหญิงชินัญทร เมธิธนศิล 
5.เด็กหญิงนันท์นพรรษ จิตรรังสรรค์ 
6.เด็กหญิงเกวลิน ภาโว 
7.เด็กหญิงพิชชา ชินวัตร 
8.นางสาวดลพร พุ่มพวง

3.รายชื่อนักเรียนที่รำ
1.เด็กหญิงปิยรันดร์ ธรรมรักษา 
2.เด็กหญิงณิชาภัทร เชี่ยวพานิชวัฒน์ 
3.เด็กหญิงสุพิชญา พันธ์หว้า 
4.เด็กหญิงวีระดา รักวิวัฒน์ 
5.เด็กหญิงนันท์นพรรษ จิตรรังสรรค์ 
6.เด็กหญิงภริดา มากบริบูรณ์ 
7.เด็กหญิงกฤตชญา มะลิวงศ์ 
8.เด็กหญิงกัลยาภัสร์ อดิศรพันธ์กุล 
9.เด็กหญิงฐิตาภา สมอนาค 
10.เด็กหญิงสุกิรณา เตชะวนาพร 
11.เด็กหญิงกชกร อัดตะนาท 
12.เด็กหญิงจารุพร แก้วกล้า 
13.เด็กหญิงวิลาสินี สุขศรี

4.รายชื่อนักเรียนวงดนตรีไทย
เด็กชายนนท์นที จิตรรังสรรค์
เด็กหญิงกัลยาภัสร์ อดิศรพันธ์กุล
นายชยพัทธ์ ดานุรักษ์
นายภูมิรพี ณ สงขลา
นายกฤต ยิ้มเยื้อน
นายธงชัย โพธิ์อุดม
เด็กหญิงปณิดา ล้อมเขตต์
เด็กชายอัยยะ แซ่แต้
นางสาวกมลรัตน์ แพทย์เพียร
นางสาวกชกร อัดตะนาท
นางสาวอรทัย โพธารินทร์

5.รายชื่อนักเรียนศิลปะ
เด็กหญิงพิชชาภา ทองพุ่ม
เด็กหญิงวรุณรัตน์ ฉันศิริกาญจน
เด็กหญิงเมธาพร จิตรรังสรรค์
เด็กหญิงกานต์ธีรา แก้วประสิทธิ์
เด็กหญิงญาดา อินทรโอภาส
เด็กหญิงสุพรรษา กกรัมย์
เด็กหญิงพัชรพร ปิ่นสกุล
เด็กหญิงสุพิชญา พันธ์หว้า 
เด็กหญิงวีระดา รักวิวัฒน์
เด็กชายชัชพีร์ บุญประสาร
เด็กหญิงสุดาพันธ์ เพชรชัย
เด็กหญิงฐิตารีย์ รายะรัตนกาญจน์
เด็กชายบุญญานนท์ สุตะรัตน์
เด็กหญิงบัวบูชา สุรศักดิ์ชโลธร
เด็กชายบุญญากร สุตะรัตน์
เด็กหญิงสุดาพันธ์ เพชรชัย
เด็กหญิงปารีณา จุมพล
เด็กหญิงรุจิรัตน์ ไชยศักดิ์
เด็กชายปกรณ์ อารมรัมย์
นางสาวสิรีธร อิศวเรตระกูล
นายชินวุฒิ ร่วมเจริญกิจ