Home / กิจกรรมของโรงเรียน / นิทรรศการรัตนโกสินทร์

นิทรรศการรัตนโกสินทร์

โรงเรียนสาธิตบางนา จัดทัศนศึกษาให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่นิทรรศการรัตนโกสินทร์