Home / กิจกรรมของโรงเรียน / ปฐมนิเทศและอบรม 7Habits for educators สำหรับครูใหม่และนิสิตฝึกสอน ของสาธิตบางนา

ปฐมนิเทศและอบรม 7Habits for educators สำหรับครูใหม่และนิสิตฝึกสอน ของสาธิตบางนา

ปฐมนิเทศและอบรม 7 Habits for educators สำหรับครูใหม่ และนิสิตฝึกสอน ของสาธิตบางนา
ระหว่างวันที่ 12-13 พ.ค.60
เตรียมความพร้อมครูสำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560