Home / กิจกรรมของโรงเรียน / ประชุมผู้ปกครองระดับประถมศึกษา

ประชุมผู้ปกครองระดับประถมศึกษา

โรงเรียนสาธิตบางนา จัดประชุมผู้ปกครองในระดับประถมศึกษา เพื่อเป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครอง ครู และนักเรียน และหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด