Home / ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนสาธิตบางนาก่อตั้งขึ้นมาได้จากการมองการณ์ไกลของคุณรัตน์ ศรีไกรวิน อดีตรองประธานศาลฏีกา ที่ได้ตระหนักถึงปัญหาในการพัฒนาการศึกษาสำหรับเด็กไทยในเมืองใหญ่ที่มีสภาพการจราจรที่แออัด ท้องถนนเต็มไปด้วยมลพิษของควัน ฝุ่น และเสียง เด็กต้องเสียเวลาในการเดินทางไปกลับระหว่างบ้านกับโรงเรียนวันหนึ่งๆหลายชั่วโมง ทำให้เด็กขาดโอกาสที่จะเล่นกีฬาหรือปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาร่างกายและ จิตใจสุขภาพของเด็กก็ย่อมทรุดโทรม ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาทางด้านสติปัญญาของเด็กไปด้วย ปัญหานี้จะส่งผลสะท้อนไปเป็นปัญหาในการพัฒนาประเทศในอนาคต
คุณจุไรรัตน์ จึงคิดที่จะสร้างโรงเรียนย่านชานเมือง ให้เป็นโรงเรียนที่ดีมีบรรยากาศใกล้เคียงกับธรรมชาติ เอื้อต่อการเรียนการสอนและปฏิบัติกิจกรรม,กีฬา ทั้งยังช่วยลดภาระความกังวลของผู้ปกครองนักเรียนที่ไม่ต้องเสาะแสวงหาโรงเรียนที่คิดว่าดีเด่นแต่อยู่ในเมืองไกลบ้าน มีเหตุผลหลายประการดังกล่าว

คุณจุไรรัตน์ จึงได้มอบที่ดิน จำนวน ประมาณ 20 ไร่ ในบริเวณโครงการไรมอน พาร์ค ถนนเทพารักษ์ หมู่ที่11 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมสร้างอาคารเรียน มีบริเวณที่เป็นการกีฬาและนันทนาการ คือสนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล สนามเทนนิส และสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐาน ในปี พ.ศ.2537
คณะกรรมการผู้ก่อตั้งโรงเรียนมีมติเอกฉันท์เห็นสมควรให้เรียนเชิญ ศาสตราจารย์ ดร.อารี  สัณหฉวี อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนประถมสาธิต มศว ประสานมิตร และอดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนมัธยมสาธิต มศว ประสานมิตร มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่คนแรกของโรงเรียน โดยตั้งชื่อว่า “โรงเรียนสาธิตบางนา”

โรงเรียนสาธิตบางนามุ่งมั่นการเป็นโรงเรียนชั้นนำของประเทศในการพัฒนาและปฏิรูปการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งกายและจิต มีจิตสำนึกในความเป็นไทย  ในขณะเดียวกับที่มีความรู้ความสามารถ ทันสมัยมีความคิดสร้างสรรค์ ในการแก้ปัญหาและเผชิญกับอุปสรรคในชีวิตได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้อยู่ในหลักปรัชญาการศึกษาที่เชื่อมั่นในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของผู้เรียนทุกคนว่าจะสามารถเปลี่ยนแปลงไปในทางที่พึงประสงค์ บรรลุถึงขั้นสูงสุดของศักยภาพและความสามารถพิเศษของแต่ละคนได้ โดยมีปัจจัยจากสิ่งแวดล้อมที่ดี คือ พ่อแม่ และครู ผู้เป็นกัลยาณมิตร

สีประจำโรงเรียน