Home / คนเก่งสาธิตบางนา / พิธีมอบเข็มนักเรียนดีเด่น ที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีมอบเข็มนักเรียนดีเด่น ที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

วันนี้โรงเรียนสาธิตบางนาได้จัดพิธีมอบเข็มนักเรียนดีเด่น ที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 14 ทุน โดยแบ่งรายละเอียดการรับทุนได้ดังนี้
1. ทุนนักเรียนรางวัลพระราชทาน จำนวน 3 ทุน
( สำหรับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลพระราชทานซึ่งเป็นพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 คัดเลือกโดยกระทรวงศึกษาธิการ โดยพิจารณาจากนักเรียนที่มีคุณลักษณะพื้นฐานที่ดี และมีกิจกรรมและผลงานดีเด่น ในระดับชาติหรือนานาชาติอย่างน้อย 3 ด้าน )
2. ทุนนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ จำนวน 3 ทุน
( สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นอย่างต่อเนื่องในทุกรายวิชา และมีเกรดเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 3.50 ทุกปีการศึกษา มีความประพฤติดี และมีความสามารถโดดเด่นในด้านวิชาการ )
3. ทุนนักเรียนดีเด่นด้านกีฬา จำนวน 1 ทุน
( สำหรับนักเรียนที่มีผลงานจากการแข่งขันกีฬา ติดระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง )
4. ทุนนักเรียนดีเด่นด้านดนตรี จำนวน 4 ทุน
( สำหรับนักเรียนที่มีผลงานด้านดนตรีไทยและดนตรีสากล มีรางวัลในระดับประเทศ และบำเพ็ญประโยชน์ด้านดนตรีอย่างต่อเนื่อง )
5. ทุนนักเรียน 7Habits จำนวน 3 ทุน
( สำหรับนักเรียนในกลุ่ม Lighthouse Team ที่มีความประพฤติดี มีความเป็นผู้นำ และสามารถประยุกต์ใช้ 7Habits ในชีวิตประจำวันได้อย่างดีเยี่ยม )
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนด้วยนะคะ และขอให้รักษาความดีดุจเกลือรักษาความเค็ม เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพของประเทศและโลกใบนี้ต่อไปค่ะ
#โรงเรียนผู้นำแห่งอนาคต