Home / คนเก่งสาธิตบางนา / พิธีมอบเหรียญรางวัล ถ้วยนักกีฬายอดเยี่ยมและเกียรติบัตร วันเสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2561

พิธีมอบเหรียญรางวัล ถ้วยนักกีฬายอดเยี่ยมและเกียรติบัตร วันเสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2561

โรงเรียนสาธิตบางนาได้มีพิธีมอบเหรียญรางวัล ถ้วยนักกีฬายอดเยี่ยมและเกียรติบัตร แด่นักกีฬาว่ายน้ำ จากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ “ ปิยมงคลมหาราชรำลึก ”วันเสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2561” ณ สระว่ายน้ำภูติอนันต์ 2

รายชื่อนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลและถ้วยคะแนนรวมประเภทบุคคล ดังนี้

1. เด็กชาย บัณฑิตวงศ์ ลิ้มอัมพรเพชร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน ถ้วยคะแนนรวมประเภทบุคคล อันดับที่ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปีชาย

2. เด็กหญิง อัญชลีพร เฟ่ย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2 เหรียญทอง 3เหรียญทองแดง ถ้วยคะแนนรวมประเภทบุคคล อันดับที่ 9 รุ่นอายุไม่เกิน 7 ปีหญิง

3. เด็กชาย นิพพิชฌน์ เกียรติก่อสุข นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง ถ้วยคะแนนรวมประเภทบุคคล อันดับที่ 4 รุ่นอายุไม่เกิน 7 ปีชาย

4. เด็กชาย วรปรัชญ์เมธิยนนท์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2 เหรียญทองแดง ถ้วยคะแนนรวมประเภทบุคคล อันดับที่ 6 รุ่นอายุไม่เกิน 7 ปีชาย

5. เด็กชาย บุญญานนท์ สุตะรัตน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถ้วยคะแนนรวมประเภทบุคคล อันดับที่ 10 รุ่นอายุไม่เกิน 7 ปีชาย

6. เด็กหญิง จิญญากันต์ เฟ่ย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 1เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน ถ้วยคะแนนรวมประเภทบุคคล อันดับที่ 10 รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปีหญิง

7. เด็กหญิง ภิญญดา รุ่งแสงธัญเดช นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 4 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง ถ้วยคะแนนรวมสูงสุดประเภทบุคคล อันดับที่ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปีหญิง

8. เด็กชาย บุญญากร สุตะรัตน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 1 เหรียญทอง 4 เหรียญทองแดง ถ้วยคะแนนรวมประเภทบุคคล อันดับที่ 9 รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปีชาย

9. เด็กชาย ฐาปกรณ์ เมฆสนั่น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง ถ้วยคะแนนรวมประเภทบุคคล อันดับที่ รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปีชาย

10. เด็กหญิง ลีฟคริสตรัล เลนมาเดียม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง ถ้วยคะแนนรวมประเภทบุคคล อันดับที่ 3 รุ่นอายุไม่เกิน 11ปีหญิง

11. เด็กชาย ชัยวัฒน์ กาบกลาง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 1 เหรียญทอง ถ้วยคะแนนรวมประเภทบุคคล อันดับที่ 7 รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปีชาย

ทางโรงเรียนสาธิตบางนา จึงขอแสดงความยินดีแด่นักเรียนเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้นักกีฬาที่มีวิริยะอุตสาหะ ความเพียรพยายาม ในการพัฒนาตนเองที่จะมุ่งสู่เป้าหมายที่สูงขึ้นในลำดับต่อไป

#โรงเรียนสาธิตบางนา #โรงเรียนผู้นำแห่งอนาคต