Home / กิจกรรมของโรงเรียน / ภาพกิจกรรมทัศนศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการ ฯ

ภาพกิจกรรมทัศนศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการ ฯ

กิจกรรมทัศนศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาชัยฝั่งตะวันออก ตำบล โคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร