Home / กิจกรรมของโรงเรียน / มอบรางวัลการแข่งขันว่ายน้ำ

มอบรางวัลการแข่งขันว่ายน้ำ

โรงเรียนสาธิตบางนา หมวดพลศึกษา ได้จัดกิจกรรมมอบใบเกียรติบัตรให้แกตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสาธิตบางนา ที่ได้เข้าร่วมทำการแข่งขันว่ายน้ำในประเภทต่างๆ ที่ ASSUMPTION SAMUTPRAKARN SCHOOL “ACSP SWIMMING CHAMPIONSHIP”