Home / คนเก่งสาธิตบางนา / มอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

มอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

โรงเรียนสาธิตบางนา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2561 โดยโรงเรียนสาธิตบางนา ได้รับรางวัลเหรีญทอง การแข่งขันวาดเส้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลเหรียญทอง การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ระดับมัธยมศึกษา