Home / คนเก่งสาธิตบางนา / มอบเกียรติบัตร SUKEN THAILAND

มอบเกียรติบัตร SUKEN THAILAND

โรงเรียนสาธิตบางนา มอบเกียรติบัตร SUKEN THAILAND ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ ของสถาบันรับรองสมรรถนะทางคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย (SUKEN THAILAND) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562

นักเรียนที่ผ่านการวัดความสามารถคณิตศาสตร์ ได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม
เด็กชายชวัศ สิเมฆาเหมินทร์ ป.3/2
เด็กชายปุณณสิน ศรีคะชา ป.5/3
เด็กหญิงณิชภัทร ื สุรินทร์ ป.5/3
เด็กหญิงจุฬารินทร์ ภาพวิจิตรศิลป์ ป.5/2

การมอบเกียรติบัตร นักเรียนที่ผ่านการวัดความสามารถคณิตศาสตร์ ระดับ 11 (คะแนนสูงกว่า 80 คะแนน)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
เด็กชาย ณภัทร พรหมรักษ์
เด็กชาย คณพัชญ์ เลิศทวีศักดิ์
เด็กชาย สุทธิพร รุ่งนพคุณศรี
เด็กชาย กันตภณ ชาญญากิจ
เด็กชาย กมลภพ พระวิสัตย์
เด็กชาย ยศกร ศรีอุดม
เด็กชาย ปรินทร์คาร์น ชื่นกลิ่น
เด็กหญิง อาทิตตยา หนูด้วง
เด็กหญิง อภิชญนันทิ์ วาทนเสรี
เด็กหญิง บัวบูชา สุรศักดิ์ชโลธร
เด็กหญิง เมชญา วรรณพฤกษ์
เด็กหญิง ธัญพิชชา ปิดตามานัง
เด็กหญิง ธิดารัตน์ ซือ

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
เด็กชาย พสิษฐ์ แซ่ฮ้อ
เด็กชาย ศศิศ ปริญญาประสาท
เด็กชาย ณัฐชนน เทียงประเทศ
เด็กหญิง พิมนภัทร์ ธารณ์ธีร์ธวัช
เด็กหญิง ภิญญดา รุ่งแสงธัญเดช
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3
เด็กชาย เจิมจุน อรัณยะนาค
เด็กชาย ณัฐพิพัฒน์ อำนาจประเสริฐสุข
เด็กหญิง นริต้า ยูน เมย์ หลิว
เด็กหญิง เมฐิต์รินทร์ ประคองเพ็ชร
เด็กหญิง จิระนันท์ วีระวัฒน์กำจร
เด็กหญิง กันติฤทัย ศิริศักดิ์สมพร

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
เด็กชาย กฤตศิลป์ สิงห์ไพศาล
เด็กชาย ตฤณ วาทย์ชีรานนท์
เด็กชาย ปุณณ์จิรัฎฐ์ ตั้งจิตร
เด็กชาย ติณณ์ แซ่ฟุ้ง
เด็กชาย วงศ์วริศ บุญส่งเสริมพันธ์
เด็กหญิง กันต์กนิษฐ์ วอนเพียร
เด็กหญิง ปิยวรรณ สาเหล้
เด็กหญิง จิราวรรณ เศษเพ็ง
เด็กหญิง รภัสสา ครองสติ
เด็กหญิง กชพรรณ ท้วมยิ้ม
เด็กหญิง ปรินทร์ธิรา ชื่นกลิ่น

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
เด็กชาย พรภวิษย์ ยิ้มทิม
เด็กชาย ธิร นิงสานนท์
เด็กชาย พชฏ สำราญสุข
เด็กหญิง ศุภกานต์ ผดุงล้อม
เด็กหญิง อริสา ทาเรือง
เด็กหญิง พีรดา สีหลอด
เด็กหญิง พิชาอรญ์ วีระวัฒน์กำจร

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
เด็กชาย ธนกฤต ศรีสันต์
เด็กชาย นพณัช กฤตยานุตกุลท์
เด็กชาย สมิทธิ์ วงษ์มณีฉาย
เด็กหญิง วิลาสินี สุขศรี
เด็กหญิง สิตาภา วรรัตน์ญานนท์
เด็กหญิง นภสร แจ่มจันทร์
เด็กหญิง ลลิล ปริญญาประสาท
เด็กหญิง กุลปริยา ซาเสน

นักเรียนที่ผ่านการวัดความสามารถคณิตศาสตร์ ระดับ 11 (คะแนนสูงกว่า 70 คะแนน)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
04302 เด็กหญิง วาทิชา สิทธิรัตนสกุล
04399 เด็กหญิง ปทิตตา ปีทะ

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
เด็กชาย วงศกร หอมสมบัติ
เด็กชาย อนุชา ป้อมบ้านต้า

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 
เด็กชาย เตชิต เจียระพงษ์
เด็กหญิง ธนัชชา ดีเลิศ
เด็กชาย แทนคุณ จันทร์อารักษ์

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
เด็กชาย พลภัทร เฮ็งเส็ง
เด็กชาย ภาณุวัฒน์ ชิวพิมาย
เด็กชาย ณัฐเทพ เบ็นหะซัน
เด็กชาย ปาลณุวัฒน์ กิจเจริญวัฒน์

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
เด็กหญิง ชญาภา จันทะฝ่าย

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
เด็กชาย ปัณณวัฒน์ ศรีคะชา
เด็กชาย บุญญากร สุตะรัตน์
เด็กชาย ชยุต ภาวัฒนานุกูล
เด็กชาย ธวัชชัย เปียสวัสดิ์
เด็กชาย พรปวีณ์ ฉั่ว
เด็กชาย ณฐกร อัตตพันธ์
เด็กชาย วสุ มหาคุณาวสุ
เด็กหญิง เพชรชมพู ตั้งมั่นภูวดล
เด็กหญิง ชัญญาดา อ่อนเอื้อน

นักเรียนที่ผ่านการวัดความสามารถคณิตศาสตร์ ระดับ 10 (คะแนนสูงกว่า 80 คะแนน)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
เด็กชาย นนทพรรษ จิตรรังสรรค์
เด็กชาย พุฒิธร รื่นเริง
เด็กหญิง กัญญ์วรา รักพงษ์
เด็กหญิง ษมน สำราญสุข

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
เด็กชาย ชนายุสส์เดช ชนะรัชต์วริศ
เด็กชาย ฐปนัท ธรรมมานอก
เด็กชาย ศุภกฤต แก้วชนะ
เด็กชาย เปี่ยมวิเศษฌาณ ประสมพลอย
เด็กชาย อาณัติ อุตสาห์
เด็กหญิง สุวิมล ตันทนงศักดิ์กุล
นักเรียนที่ผ่านการวัดความสามารถคณิตศาสตร์ ระดับ 10 (คะแนนสูงกว่า 70 คะแนน)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
เด็กชาย ศาสตรพล ดงอุเทน
เด็กชาย ทินภัทร กาญจนเสริม
เด็กชาย รชานนท์ เนียมจุ้ย
เด็กหญิง รวิสุดา เตชะวนาพร
เด็กหญิง สาริศา แสงโชติ
เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ ป้อมบ้านต้า
เด็กหญิง ปราชิญา กิจสมัคร

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
เด็กชาย นิพิฐพนธ์ โชติวงษ์
เด็กชาย กันตวิชญ์ จุมพลา

นักเรียนที่ผ่านการวัดความสามารถคณิตศาสตร์ ระดับ 9 (คะแนนสูงกว่า 80 คะแนน)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
เด็กชาย พลิศร์ โคตรเนตร
เด็กชาย ภัทรพล หงษ์รัตน์
เด็กชาย ชินกฤต จี๊ดนาเกลือ
เด็กชาย ธีรภัทร ศึกษานนท์
เด็กหญิง ดวงพร มีวิริยกุล
เด็กหญิง กัญชพร ธราพร
เด็กหญิง ปัฐธิวา สีบุริน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
เด็กชาย ชัยนรินท์ บันลือวุฒิไชย
เด็กหญิง ณัชชา อ้นขาว
เด็กหญิง อภิชญาณ์ สุขสวัสดิ์

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
เด็กชาย ศักดาพนธ์ เพชรชัย
เด็กชาย นพรุจ กฤตยานุตกุลท์
เด็กชาย พศิน วรรณสุข
เด็กหญิง ดาญาดา วงศ์ภู่ดี
เด็กหญิง สายทิพย์ อิทธิวัฒนะ
เด็กหญิง ชนิตว์นันท์ สาระสิทธิ์
เด็กหญิง วีรดา กังพัฒนกิจ

นักเรียนที่ผ่านการวัดความสามารถคณิตศาสตร์ ระดับ 9 (คะแนนสูงกว่า 70 คะแนน)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
เด็กชาย ราม ละออซา
เด็กหญิง สลิล ธรรมจันทร์

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
เด็กชาย ณัฐชภัทร เชี่ยวพานิชวัฒน์
เด็กชาย สิทธิศักดิ์ พิมพ์สุตะ
เด็กชาย บุรินทร์ จันทวงศ์
เด็กชาย พีรพันธุ์ ปานท่าไข่
เด็กชาย ณภัทร พันธะลี
เด็กชาย จิรัฏฐ์ ชื่นศิริ
เด็กหญิง ปิยธิดา จำเนียรกาล
เด็กหญิง ฐิตารีย์ รายะรัตนกาญจน์
เด็กหญิง กฤติยา พิลาทอง

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
เด็กชาย รัชชานนท์ วงศ์ภักดี
เด็กหญิง ปพิชญา ชัยทอง

นักเรียนที่ผ่านการวัดความสามารถคณิตศาสตร์ ระดับ 8 (คะแนนสูงกว่า 80 คะแนน)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
เด็กชาย ทีฆานนท์ อ่อนเอื้อน
เด็กชาย สิริภัทร สนเท่ห์

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
เด็กชาย สิรวิชญ์ ตีระพิพัฒนกุล
เด็กชาย ธนกฤต แสงโชติ
เด็กชาย จักริน ไผ่สุวัฒน์
เด็กหญิง พิมพ์ชนก คุ้มเณร
เด็กหญิง วรรณพร เทศวัฒน์

นักเรียนที่ผ่านการวัดความสามารถคณิตศาสตร์ ระดับ 8 (คะแนนสูงกว่า 70 คะแนน)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
เด็กชาย ธีรพนธ์ สุนทร

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
เด็กชาย อมฤต มหาคุณาวสุ
เด็กหญิง ณิชาภัทร เชี่ยวพานิชวัฒน์