Home / ระเบียบนักเรียน

ระเบียบนักเรียน

ระเบียบโรงเรียนสาธิตบางนา

ว่าด้วยการส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน พ.ศ. 2552

เพื่อให้การปกครองนักเรียนสามารถสร้างวินัย ส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมเกิดความเรียบร้อย จึงวางระเบียบไว้ต่อไปนี้

 • 1.      บททั่วไป
  • 1.1    ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบโรงเรียนสาธิตบางนาว่าด้วยข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติสำหรับนักเรียน พ.ศ. 2552
  • 1.2    ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตบางนาทุกคน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2552 เป็นต้นไป
 • 2.      การมาโรงเรียนของนักเรียน
  • 2.1    นักเรียนต้องมาโรงเรียนก่อนเวลา 07.45 น. เพื่อทำกิจกรรมตอนเช้าบริเวณลานอเนกประสงค์ และเมื่อนักเรียนเข้ามาในโรงเรียนแล้วไม่ว่ากรณีใดจะออกจากโรงเรียนไม่ได้จนกว่าจะถึงเวลาเลิกเรียนหรือได้รับอนุญาตให้ออกนอกบริเวณโรงเรียน
  • 2.2    นักเรียนทุกคนต้องปฏิบัติกิจกรรมตอนเช้าดังนี้
 • 1.      เข้าแถวเคารพธงชาติที่ลานอเนกประสงค์ และบริเวณโดยรอบที่จัดไว้ให้ทุกคน
 • 2.      พบครูที่ปรึกษาเพื่อโฮมรูมในห้องเรียนหรือบริเวณที่โรงเรียนกำหนดหลังกิจกรรม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามตารางที่โรงเรียนกำหนด นักเรียนคนใดไม่ให้ความร่วมมือถือว่ามีความผิด
 • 3.      นักเรียนต้องหยุดทำความเคารพครูที่ปฏิบัติเวรที่ประตูทางเข้า และนักเรียนต้องพกบัตรประจำตัวมาโรงเรียนทุกวัน การไม่มีบัตรประจำตัวนักเรียนเป็นความผิดหากจับได้ว่าไม่พกบัตรเกิน 3 ครั้ง ต้องเชิญผู้ปกครองพบ
 • 4.      นักเรียนที่มาถึงโรงเรียนหลังเวลา 07.45 น. ถือว่ามาสายไม่ทันเข้าแถวครูเวรประตู ดูแลนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตอนเช้าที่บริเวณประตูทางเข้า ให้ครูเวรดูแลการแต่งกาย และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับกับนักเรียนอย่างเข้มงวด และให้นักเรียนบันทึกข้อมูลการมาโรงเรียนที่เครื่องบันทึกที่อาคาร  มาถึงโรงเรียนหลังเวลา 07.45 น. ถือว่ามาโรงเรียนสาย ถ้านักเรียนมีความผิดอื่นเพิ่มเติมให้ยึดบัตรนักเรียนไว้ และบันทึกความผิดในแบบบันทึกของกลุ่มกิจการนักเรียนและครูเวรนำบัตรพร้อมบันทึกของนักเรียนมารับบัตรในเวลา 15.00 น. ของวันที่ถูกครูยึดบัตรไว้ที่ห้องกิจการนักเรียน
 • 5.      การเข้าเรียนแต่ละคาบ นักเรียนต้องไปตามเวลาและสถานที่ที่กำหนดไว้ในตารางสอน ถ้านักเรียนเข้าห้องเรียนช้าหลังการสอนไปแล้ว 10 นาที ถือว่า “เข้าเรียนช้า” ถ้าไม่เข้าเรียนในคาบใดที่เปิดคาบเรียนให้ถือว่าหนีเรียน ทั้งสองกรณีถือว่านักเรียนมีความผิด
 •        นักเรียนที่เป็นเวรประจำวันต้องดูแลความสะอาดห้องเรียนให้สะอาดตลอดเวลา โดยเฉพาะการ เปิด – ปิด ไฟฟ้าและพัดลม
 •        ครูผู้สอนต้องรายงานนักเรียนที่เข้าเรียนช้า และหนีเรียนให้ครูที่ปรึกษาทราบด้วยการบันทึกหลังจากเลิกเรียนทุกวัน
 • 6.      นักเรียนต้องมีกระเป๋านักเรียนตามแบบที่โรงเรียนกำหนด เพื่อใส่หนังสือและอุปกรณ์การเรียน การไม่มีกระเป๋าถือว่ามีความผิด
 • 3.      การขาดเรียนและการลา
  • 3.1    เมื่อนักเรียนไม่มาโรงเรียนโดยไม่แจ้งสาเหตุ ถือว่านักเรียนมีความผิดฐาน “หนีเรียน” และมีเจตนาปกปิดไม่ให้ผู้ปกครองหรือโรงเรียนทราบ
  • 3.2    ทุกครั้งที่นักเรียนไม่มาโรงเรียนให้รีบแจ้งโรงเรียนทางโทรศัพท์หรือโทรสาร และต้องส่งใบลาทันทีที่มาโรงเรียนเพื่อป้องกันการ “ออกจากบ้าน” แต่ “ไม่ถึงโรงเรียน” แล้วกลับบ้าน “ตรงเวลา”
  • 3.3    ใบลาเป็นแบบที่ถูกต้องตามหลักการเขียนจดหมาย และต้องลงนาม โดยบิดามารดาหรือผู้ปกครองที่มามอบตัวนักเรียนเมื่อวันแรกเข้าเรียน ซึ่งมีลายเซ็นตัวอย่างไว้ที่โรงเรียนเท่านั้น และโรงเรียนถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ปกครองเมื่อนักเรียนไม่มาโรงเรียนหรือนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน
  • 3.4    กรณีนักเรียนเข้ามาในบริเวณโรงเรียนแล้ว ต้องการออกไปนอกบริเวณโรงเรียนต้องปฏิบัติดังนี้
   • 3.4.1        ต้องมาลงบันทึกขออนุญาตออกนอกสถานศึกษาโดยมีผู้ปกครองมารับที่ห้องธุรการ
   • 3.4.2        ส่งแบบฟอร์มให้ครูที่ปรึกษา ลงชื่อรับทราบนำไปขออนุญาตฝ่ายกิจการนักเรียน  รับใบอนุญาต แจ้งให้ยามหน้าประตูทราบ
   • 3.4.3        โรงเรียนมอบหมายให้รองผู้อำนวยการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามอนุญาตในบัตรออกนอกบริเวณโรงเรียน  เพื่อให้นักเรียนนำบัตรนี้ไปแสดงต่อยามรักษาการณ์ก่อนออกจากโรงเรียนและนำติดตัวไปแสดงต่อเจ้าพนักงานตำรวจหรือสารวัตรนักเรียน เมื่อถูกขอตรวจขณะอยู่นอกโรงเรียน
   • 3.4.4        ใบลาจะถูกเก็บไว้ในทะเบียนประวัตินักเรียนเพื่อตรวจสอบลายมือผู้ปกครอง และตรวจสอบกับแบบสำรวจประจำวัน
   • 3.4.5        กรณีนักเรียนเจ็บป่วยระหว่างเรียนให้แจ้งครูประจำห้องพยาบาล ซึ่งเป็นผู้พิจารณาว่าควรให้นักเรียนลากลับบ้าน หรือถ้าเห็นสมควรครูประจำห้องพยาบาลจะบันทึกส่งกลุ่มบริหารงานบุคคลเพื่อทำบัตรอนุญาต ต่อไป
  • 3.5    โรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนในกรณี  ดังนี้
   • 3.5.1        ผู้ปกครองขออนุญาตทางโทรศัพท์
   • 3.5.2        ผู้ปกครองให้บุคคลอื่นมารับตัวนักเรียนโดยไม่มีใบลาที่ถูกต้อง
   • 3.5.3        นักเรียนอ้างว่าผู้ปกครองไม่อยู่หรือไม่สามารถลงชื่อในใบลาได้
  • 3.6    กรณีที่นักเรียนขาดเรียนโดยไม่ทราบสาเหตุโรงเรียนจะดำเนินการดังนี้
   • 3.6.1        มอบให้ครูที่ปรึกษาแจ้งผู้ปกครองตามความเหมาะสม เช่น โทรศัพท์ จดหมาย เมื่อนักเรียนขาดการติดต่อ 2 – 3 วัน และถือว่าเป็นการแจ้งครั้งที่ 1
   • 3.6.2        มอบให้ครูที่ปรึกษาร่วมกับหัวหน้าระดับแจ้งผู้ปกครองในนามกิจการนักเรียน โดยทางจดหมายเมื่อนักเรียนขาดเรียนติดต่อกัน 5 วัน และถือว่าเป็นการแจ้งครั้งที่ 2
   • 3.6.3        มอบให้ครูที่ปรึกษาร่วมกับหัวหน้าระดับและรองฝ่ายกิจการนักเรียน เชิญผู้ปกครองมาโรงเรียนเพื่อปรึกษาในนามกิจการนักเรียน  โดยจัดทำหนังสือเชิญส่งไปทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ เมื่อนักเรียนขาดติดต่อกันเกิน 7 วัน และถือเป็นการแจ้ง ครั้งที่ 3
   • 3.6.4        กรณีที่นักเรียนขาดเรียนติดต่อกัน 15 วัน โดยผู้ปกครองไม่แจ้งสาเหตุเป็นลายลักษณ์อักษร และครูที่ปรึกษาได้ดำเนินตามข้อ 3.6.1 ถึง 3.6.3 แล้ว ครูที่ปรึกษาแจ้งต่อฝ่ายทะเบียนประกอบคำขอเสนอต่อรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ) เพื่อดำเนินการติดตามต่อไป
 • 4.      การเรียนในคาบเรียน
  • 4.1    ในระหว่างเวลาเรียนนักเรียนต้องอยู่ในห้องเรียนเท่านั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากครูผู้สอน
  • 4.2    ห้ามใช้โทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นใดระหว่างเวลาเรียน
  • 4.3    ห้ามนำวิชาอื่นมาทำโดยไม่ได้รับอนุญาต
  • 4.4    ต้องตั้งใจเรียน ฟังคำสั่งและคำอธิบายของครู ด้วยความสงบเรียบร้อย ไม่ลุกออกจากที่นั่งโดยไม่ได้รับอนุญาต
  • 4.5    ในกรณีที่ครูไม่อยู่ในห้องเรียน ให้นักเรียนทุกคนอยู่ในห้องเรียนด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่กระทำการใด ๆ รบกวนห้องใกล้เคียงให้เป็นที่เดือนร้อน เมื่อเวลาผ่านไป 10 นาทีแล้ว ครูยังไม่เข้าห้องให้หัวหน้าห้องไปแจ้งหัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิชานั้น
  • 4.6    เมื่อมีการเปลี่ยนที่เรียน ให้นักเรียนเก็บอุปกรณ์การเรียนของตนเข้ากระเป๋าและนำติดตัวไป เ ดินเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบด้วยความสงบ ไม่รบกวนห้องต่าง ๆ  ที่เดินผ่าน
  • 4.7    กรณีเปลี่ยนคาบเรียนหรือเปลี่ยนครูผู้สอนโดยไม่เปลี่ยนที่เรียน ในช่วงเวลานี้ห้ามนักเรียนออกนอกห้องเรียนให้รออยู่ในห้องเรียนด้วยความสงบเรียบร้อย เตรียมสมุดหนังสือหรืออุปกรณ์การเรียนให้พร้อมที่จะเรียนวิชาต่อไป
  • 4.8    กรณีเรียนนอกห้องเรียนหรือสนาม หรือห้องประชุม หรือที่อื่นใด รวมทั้งการพบครูที่ปรึกษาในคาบโฮมรูมให้ปฏิบัติเสมือนกับอยู่ในห้องเรียน
 • 5.      การขออนุญาตออกนอกห้องเรียนหรือเข้าห้องเรียนในขณะเรียน
  • 5.1    เมื่อมีธุระต้องออกนอกห้องเรียนให้นักเรียนขออนุญาตครูผู้สอนและก่อนเข้าห้องเรียนต้องขออนุญาตทุกครั้งเช่นกัน
  • 5.2    การขออนุญาตเข้าห้องเรียนต้องขออนุญาตเข้าที่ประตูหน้าห้องเรียน ห้ามขออนุญาตหรือเข้าห้องเรียนทางประตูหลังห้องเรียน
  • 5.3    เมื่อนักเรียนต้องการพบนักเรียนคนใด ในระหว่างที่ครูกำลังสอนต้องขออนุญาตครูผู้สอนก่อน
 • 6.      สิ่งของต้องห้ามมิให้นำมาโรงเรียน
  • 6.1    ห้ามนักเรียนนำสิ่งของต่อไปนี้เข้ามาโรงเรียนโดยเด็ดขาด
   • 6.1.1        บุหรี่ สุรา ของมึนเมาหรือยาเสพย์ติดทุกประเภท
   • 6.1.2        อุปกรณ์การเล่นการพนันทุกประเภท
   • 6.1.3        อาวุธ วัตถุระเบิด สิ่งของที่สามารถใช้เป็นอาวุธ ไม่ใช่อุปกรณ์การเรียนทุกประเภท
   • 6.1.4        ของผิดกฎหมายทุกชนิด
  • 6.2    ห้ามนักเรียนใช้หรือนำมาในโรงเรียนเพื่อใช้ในขณะแต่งเครื่องแบบนักเรียน
   • 6.2.1        เครื่องประดับทุกประเภท
   • 6.2.2        เครื่องสำอางทุกประเภท
  • 6.3    ห้ามนักเรียนนำสิ่งของต่อไปนี้เข้ามาในโรงเรียน เว้นแต่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าแล้ว
   • 6.3.1        รถยนต์  รถจักรยานยนต์
   • 6.3.2        เครื่องดนตรี เครื่องเสียง เครื่องมือสื่อสาร
   • 6.3.3        ของเล่นทุกประเภทที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ตนเองและผู้อื่น เช่น ธนู ลูกดอก รองเท้าสเก็ต
   • 6.3.4        สินค้าทุกประเภทที่นำมาเพื่อจำหน่ายในโรงเรียน
  • 6.4    ห้ามนักเรียนใช้หรือนำทรัพย์สินมีค่ามากมาโรงเรียนถ้ามีความจำเป็นให้แจ้งครูทันที เช่น
   • 6.4.1        ปากกา นาฬิกา แว่นตา ที่มีราคาสูง
   • 6.4.2        เงินจำนวนมาก
   • 6.4.3        เครื่องคิดเลข เครื่องเล่นเกม เครื่องคอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป ของเล่นราคาสูง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาแพง หากพบภาพไม่เหมาะสมในวิดีโอคลิปยึดมือถือไว้เป็นเวลา 1 ปี
  • 6.5    กรณีที่นักเรียนนำสิ่งของต้องห้ามตามระเบียบมาโรงเรียน โรงเรียนจะไม่รับผิดชอบถ้ามีการสูญหายทั้งที่ถูกยึดไว้หรือมิได้ถูกยึดไว้ เพราะถือว่านักเรียนทำผิดกฎระเบียบและได้ห้ามไว้แล้ว
  • 6.6    กรณีที่นักเรียนทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน โรงเรียนมอบหมายให้ครูยึดสิ่งของนั้นไว้ก่อนแล้วเชิญผู้ปกครองมารับของคืน
  • 6.7    ผู้ปกครองต้องมารับของคืนด้วยตัวเองภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ถูกยึดของ มิฉะนั้นโรงเรียนจะถือว่านักเรียนและผู้ปกครองไม่ประสงค์จะมารับของคืน
 • 7.      การรับประทานอาหารในโรงเรียน
  • 7.1    นักเรียนรับประทานอาหารเฉพาะในบริเวณโรงอาหารเท่านั้น และห้ามนำอาหารหรือภาชนะต่าง ๆ ออกจากโรงอาหาร
  • 7.2    นักเรียนรับประทานอาหารได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดให้เท่านั้นคือ
  • 7.3    การเปิดขายอาหารในโรงอาหาร นักเรียนสามารถซื้อได้และรับประทานได้ตามเวลาที่กำหนดให้ เท่านั้น
  • 7.4    ในระหว่างเวลาเรียน เวลาสอน ห้ามนักเรียนออกไปซื้อ หรือรับประทานอาหารนอกโรงเรียน
  • 7.5    นักเรียนต้องรับประทานอาหารอย่างมีมารยาท ห้ามนั่งบนโต๊ะอาหาร หรือทิ้งเศษอาหารไว้บนโต๊ะ
  • 7.6    วัสดุโรงอาหารทั้งภาชนะ โต๊ะ ม้านั่ง รวมทั้งพื้นและฝาผนังล้วนเป็นของใช้ร่วมกัน นักเรียนต้องช่วยกันรักษาความสะอาด และรักษาสภาพของวัตถุเหล่านั้นรวมทั้งความสะอาดของร่างกายของตนเองก่อนและหลังการรับประทานอาหาร
  • 7.7    เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วให้เก็บภาชนะและทิ้งเศษอาหารในที่ที่กำหนดให้เท่านั้น อย่าทิ้งไว้เป็นภาระผู้อื่น
  • 7.8    ทิ้งเศษอาหารและวัสดุลงในถังขยะเท่านั้น และแยกประเภทขยะตามที่กำหนดไว้
 • 8.      การแสดงความเคารพของนักเรียน
  • 8.1    การแสดงความเคารพของนักเรียน อาจทำได้หลายวิธีเช่น ยืนตรง คำนับ ไหว้ กราบ วันทยหัตถ์  วันทยาวุธ รวมทั้งการแสดงกิริยาวาจาอย่างสำรวม อย่างสงบนิ่งหรือนอบน้อม หรือการแสดงความเคารพตามแบบของศาสนาต่าง ๆ ด้วยซึ่งนักเรียนต้องใช้ตามกาลเทศะที่เหมาะสมตามเวลาในชีวิตประจำวันทั้งในและนอกโรงเรียน
  • 8.2    ผู้ที่นักเรียนต้องแสดงความเคารพตามขนบธรรมเนียมเสมอ คือ บิดา มารดา ครู ญาติผู้ใหญ่หรือผู้ที่ควรเคารพอื่น ๆ  พร้อมทั้งใช้กิริยาวาจาที่สุภาพกับท่านเสมอทั้งในและนอกโรงเรียน
  • 8.3    นักเรียนต้องทำความเคารพครู ตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยทั้งในและนอกโรงเรียน
  • 8.4    การทำความเคารพในห้องเรียนให้ทำดังนี้
   • 8.4.1        เมื่อผู้ที่ควรเคารพเข้ามาในห้องเรียน ให้หัวหน้าห้องเป็นผู้บอกทำความเคารพด้วยคำว่า นักเรียน ให้นักเรียนทุกคนหยุดทำงานทันทีแล้วหัวหน้าบอกต่อทันทีว่า “กราบ” ให้นักเรียนทุกคนกราบพร้อมกัน
   • 8.4.2        นักเรียนจะพูดกับครูให้ “ยืนตรง”
   • 8.4.3        เมื่อจะพบครูหรือเมื่อจะกลับให้ “ไหว้”
  • 8.5    การทำความเคารพครูนอกห้องเรียน
   • 8.5.1        เมื่ออยู่ในแถวให้หัวหน้าสั่งว่า “แถว….ตรง” นักเรียนทุกคน “ยืนตรง”
   • 8.5.2        ขณะครูเดินผ่านให้นักเรียนหยุดยืนตรงแล้ว “ไหว้”
   • 8.5.3        เมื่อครูยืนอยู่กับที่นักเรียนจะเดินผ่าน หรือครูเดินนำหน้านักเรียนจะเดินแซงไปให้นักเรียน “ไหว้” แล้วเดินก้มตัวเล็กน้อยค่อยผ่านหรือแซงไป
   • 8.5.4        นอกโรงเรียน นักเรียนทำความเคารพตามความเหมาะสมแก่กาลเทศะ

8.6  การทำความเคารพกรณีอื่น ๆ ให้ถือระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยทำความเคารพรักเรียนนักศึกษา พ.ศ.2530 ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน 2530

  • 8.7  นักเรียนต้องสุภาพอ่อนโยนต่อบุคคลทั่วไปรู้จักคำว่า “สวัสดี” “ขอโทษ” และ “ขอบคุณ” ตามโอกาสที่เหมาะสมอยู่เสมอ
  • 8.8   นักเรียนต้องเข้าแถวในพิธีเชิญธงชาติเพื่อแสดงออกถึงการเคารพสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสถาบันโรงเรียนรวมทั้งฟังโอวาทคำชี้แจ้งจากครูด้วยอาการสงบและสำรวม งดภารกิจอื่น ๆ เป็นการชั่วคราว
  • 8.9   ขณะที่นักเรียนอยู่ในแถวหรือที่ประชุม เมื่อประธานหรือวิทยากรขึ้นพูด พิธีกรหรือหัวหน้าจะสั่ง“นักเรียนทำความเคารพ” นักเรียนทำความเคารพโดยการ “ไหว้” พร้อมกับกล่าวคำว่า “สวัสดีครับ/ค่ะ”
  • 8.10    นักเรียนต้องเคารพสถาบันโรงเรียนที่นักเรียนเข้ามาเรียนโดย
   • 8.10.1    แต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน เมื่ออยู่นอกเครื่องแบบนักเรียนก็ต้องแต่งกายสุภาพ
   • 8.10.2    แนะนำผู้ปกครองหรือผู้อื่นที่เข้ามาในโรงเรียนให้แต่งกายสุภาพ
   • 8.10.3    ไม่ขีดเขียนหรือพ่นสีตามสถานที่และวัตถุต่าง ๆ ในโรงเรียน
   • 8.10.4    ไม่ทำลายต้นไม้หรือทรัพย์สินของโรงเรียน
   • 8.10.5    ไม่แสดงกิริยา วาจาหยาบคาย และก้าวร้าวต่อบุคคลทั่วไป
   • 8.10.6    ไม่เล่นในที่ที่โรงเรียนห้ามเล่น
   • 8.10.7    ไม่นำสิ่งที่ครู และนักเรียนคนอื่น ๆ เคารพ เช่น พระพุทธรูปในโรงเรียน ธงชาติ ธงประจำโรงเรียน เป็นต้นไป ไปทำให้เสื่อมเสียหรือเสียหาย
   • 8.10.8    เคารพโรงเรียนโดยปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน
 • 9.      การอยู่ในโรงเรียนนอกเวลาเรียน
  • 9.1    นอกเวลาเรียนในที่นี้หมายถึง  เวลาก่อนพิธีเคารพธงชาติและหลังเลิกคาบสุดท้าย
  • 9.2    เมื่อนักเรียนมาก่อนพิธีเคารพธงชาติ นักเรียนควรให้เวลาในการเตรียมการเรียนหรือค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ  ในโรงเรียน เช่น ห้องสมุด ที่อ่านหนังสือพิมพ์ ป้ายประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายนิเทศ หรือพบครูเพื่อปรึกษาหรือฝึกทำงานต่าง ๆ โดยให้นักเรียนขึ้นอาคารเรียนได้เวลา 06.30 น.
  • 9.3    หลังเลิกเรียนนักเรียนจะอยู่บนอาคารเรียนได้ถึงเวลา 16.00 น. และจะอยู่ในโรงเรียนได้จนถึงเวลา 17.30 น. ยกเว้นนักเรียนที่มีกิจกรรม ซึ่งครูควบคุมแลอยู่และถ้าจำเป็นต้องอยู่รอผู้ปกครอง ให้นักเรียนอยู่รอบบริเวณโรงอาหาร หรือหน้าห้องแนะแนว
  • 9.4    กรณีเกิดเหตุด่วน เหตุร้าย อุบัติภัย หรือภัยธรรมชาติใด ๆ ที่นักเรียนไม่สามารถกลับบ้านได้หลัง 18.00 น. ให้นักเรียนรายงานครูเวรทันที
 • 10.  การเดินทางและการจราจร
  • 10.1    ห้ามนักเรียนขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์  มาโรงเรียน
  • 10.2    นักเรียนต้องแจ้งให้ผู้ปกครองร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎจราจรดังนี้
   • 10.2.1    จอดรถรับ – ส่ง นักเรียนที่หน้าโรงเรียน บริเวณที่ได้รับอนุญาตให้จอด
   • 10.2.2    ไม่จอดรถรอนักเรียนในโรงเรียน ในที่ห้ามจอด หรือจอดกีดขวางการจราจรภายในโรงเรียน หรือจอดรถโดยไม่ดับเครื่องยนต์
   • 10.2.3    ห้ามใช้สัญญาณแตรรถหรือเร่งเครื่องรถให้เกิดเสียงดังเกินกว่าปกติในโรงเรียน
   • 10.2.4    ห้ามเด็กและผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตขับขี่รถในโรงเรียน
   • 10.2.5    เชื่อฟังการปฏิบัติงานของครูเวร ยามรักษาการณ์ หรือลูกเสือจราจร ซึ่งอำนวยความสะดวกเรื่องการจราจรในโรงเรียน
  • 10.3    การเดินบนถนนทั้งในและนอกโรงเรียน นักเรียนต้องเดนบนทางเท้าเสมอ กรณีที่ไม่มีทางเท้าให้เดินชิดขอบทางด้านขวา
  • 10.4    ไม่เล่นบนถนนทั้งในและนอกโรงเรียน
  • 10.5    เมื่อเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง ห้ามห้อยโหนหรือยืนบนบันได หรือช่องทางขึ้นลง และต้องเอื้อเฟื้อผู้อ่อนแอกว่า เช่น คนพิการ สตรีมีครรภ์ คนชรา คนป่วย เป็นต้น
  • 10.6    ข้ามถนนในทางข้ามใช้สะพานข้ามถนน และช่วยเหลือเอื้อเฟื้อคนพิการด้วย
  • 10.7    ระหว่างเดินทางไม่ว่าโดยการเดินเท้าหรือโดยสารรถ นักเรียนต้องรักษาชื่อเสียงของโรงเรียนเสมอ โดย
   • 10.7.1    แต่งกายให้เรียบร้อย
   • 10.7.2    ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นหรือไม่แสดงกิริยา วาจาหยาบคาย ก้าวร้าวทั้งต่อเพื่อนและบุคคลอื่น
   • 10.7.3    ก่อนออกจากบ้านและกลับถึงบ้านต้องทำความเคารพบิดามารดาและผู้ปกครอง เมื่อมาถึงโรงเรียนและก่อนออกจากโรงเรียนต้องทำความเคารพครูผู้ปฏิบัติเวรประตู
 • 11.  บัตรประจำตัวนักเรียน
  • 11.1    นักเรียนที่เข้าใหม่ โรงเรียนจะดำเนินการทำบัตรประจำตัวนักเรียนให้
  • 11.2    ในกรณีนักเรียนทำบัตรหาย หรือบัตรชำรุดนักเรียนที่เป็นเจ้าของบัตรต้องรีบขอทำบัตรใหม่และจะต้องเซ็นชื่อรับบัตรด้วยตนเอง พร้อมทั้งชำระเงินค่าบัตรครั้งละ 120 บาท
  • 11.3    นักเรียนคนใดที่ขอทำบัตรใหม่แล้ว บัตรเก่าถือว่าเป็นโมฆะ จะนำมาใช้แสดงเพื่อทำกิจกรรมใด ๆ ของโรงเรียนไม่ได้ถ้าฝ่าฝืนและตรวจพบนักเรียนจะได้รับโทษสถานหนัก
  • 11.4    สิทธิการใช้บัตรนักเรียนจะสิ้นสุดเมื่อจบหลักสูตร หรือพ้นสถานภาพการเป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตบางนา
 • 12.  ระเบียบข้อบังคับและกฎหมายต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติตาม
  • 12.1    ระเบียบโรงเรียนสาธิตบางนา ว่าด้วยการส่งเสริมจริยธรรม และการลงโทษนักเรียน พ.ศ. 2552
  • 12.2    ระเบียบโรงเรียนสาธิตบางนา ว่าด้วยการแต่งกายของนักเรียน พ.ศ. 2552
  • 12.3    ระเบียบโรงเรียนสาธิตบางนา ว่าด้วยการส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน พ.ศ. 2552
  • 12.4    กฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548
  • 12.5    กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ  และเงื่อนไขในการจัดระบบงาน และกิจกรรมในงานแนะแนวให้คำปรึกษา และฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง พ.ศ. 2548
  • 12.6    ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาพ.ศ. 2543

ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2552