Breaking News
Home / รับสมัครนักเรียน

รับสมัครนักเรียน

 

*สมัครวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า*  

โรงเรียนสาธิตบางนา กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 1/2562

วันที่รับสมัครนักเรียนใหม่

รอบที่ 1 :    ประจำเดือนตุลาคม ทุกวันศุกร์  (ศุกร์ที่ 5 , 12 , 19 , 26)

รอบที่ 2 :    ประจำเดือนพฤศจิกายน  (ศุกร์ที่ 2 , 9 , 16 , 23 , 30)

รอบที่ 3 :    ประจำเดือนธันวาคม (ศุกร์ที่ 7 , 14 , 21)

รอบที่ 4 :    ประจำเดือนมกราคม (ศุกที่ 11 , 18 , 25)

รอบที่ 5 :    ประจำเดือนกุมภาพันธ์ (ศุกร์ที่ 1 , 8 , 15 , 22)

******* รับจำนวนจำกัด สามารถโทรติดต่อจองเวลาทดสอบได้ล่วงหน้า

ที่เบอร์ 02-7504965  ต่อ 132 *******

 

รับสมัครนักเรียนชาย-หญิง ชั้นเตรียมอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 6  อายุตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป

เน้นพหุปัญญา และการเรียนรู้บนพื้นฐานของสมอง  มีการพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กเป็นรายบุคคล

จำนวนนักเรียนต่อห้อง ไม่เกิน 25 คน  อัตราส่วนครูต่อนักเรียน 1 : 8 มีการดูแลอย่างใกล้ชิด

 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน
“รักการอ่าน เชี่ยวชาญศาสตร์ศิลป์ สื่อสารหลากภาษา มีภาวะผู้นำ”

เอกลักษณ์ของโรงเรียน
“สังคมแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม”

โรงเรียนเปิดสอนในหลักสูตร English Language Focus (ELF) เน้นการเรียนภาษาอังกฤษโดยNative Speaker ในระดับอนุบาล จะมี Teacher Philippines เป็นครูประจำชั้นควบคู่กับครูไทย 1 คน ทุกห้องเรียน ในระดับประถมศึกษา จะมี Teacher Philippines ดูแลในแต่ละระดับชั้น ระดับชั้นละ 1 คน Teacher มีความเอาใจใส่เด็ก และมีความรู้ในวิชาที่สอนเป็นอย่างดี

วิชาสามัญตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนฝึกให้นักเรียนเป็นผู้มีนิสัยใฝ่รู้ ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน การใช้หลักสูตร The leader in me เพื่อพัฒนาการมีภาวะผู้นำ และส่งเสริมนักเรียนตามศักยภาพที่แตกต่างกัน หลักสูตรในวิชาคณิตศาสตร์แบบญี่ปุ่น รวมถึงการใช้ทฤษฎีพหุปัญญา ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กมีทักษะที่เหมาะสมในศตวรรษที่ 21 และพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนต่อไป

 

 

หลักฐานการรับสมัคร
– สำเนาสูติบัตร 1 ใบ
– สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน-ผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด
– หลักฐานการศึกษาจากโรงเรียนเดิม 1 ชุด หรือใบรับรอง
– รูปถ่ายนักเรียน สี หรือขาว-ดำ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1  รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6เดือน)

 

***สมัครวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า***

ลงทะเบียนฟรี >> https://goo.gl/CaaE8j