Home / รับสมัครนักเรียน

รับสมัครนักเรียน

 

*สมัครวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า*  

โรงเรียนสาธิตบางนา กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 1/2562

******* รับจำนวนจำกัด สามารถโทรติดต่อจองเวลาทดสอบได้ล่วงหน้า

ที่เบอร์ 02-7504965  ต่อ 132 *******

*******รับสมัครทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.*******

รับสมัครนักเรียนชาย-หญิง ชั้นเตรียมอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 6  อายุตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป

เน้นพหุปัญญา และการเรียนรู้บนพื้นฐานของสมอง  มีการพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กเป็นรายบุคคล

จำนวนนักเรียนต่อห้อง ไม่เกิน 25 คน  อัตราส่วนครูต่อนักเรียน 1 : 8 มีการดูแลอย่างใกล้ชิด

อัตลักษณ์ของโรงเรียน
“รักการอ่าน เชี่ยวชาญศาสตร์ศิลป์ สื่อสารหลากภาษา มีภาวะผู้นำ”

เอกลักษณ์ของโรงเรียน
“สังคมแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม”

โรงเรียนเปิดสอนในหลักสูตร English Language Focus (ELF) เน้นการเรียนภาษาอังกฤษโดยNative Speaker ในระดับอนุบาล จะมี Teacher Philippines เป็นครูประจำชั้นควบคู่กับครูไทย 1 คน ทุกห้องเรียน ในระดับประถมศึกษา จะมี Teacher Philippines ดูแลในแต่ละระดับชั้น ระดับชั้นละ 1 คน Teacher มีความเอาใจใส่เด็ก และมีความรู้ในวิชาที่สอนเป็นอย่างดี

วิชาสามัญตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนฝึกให้นักเรียนเป็นผู้มีนิสัยใฝ่รู้ ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน การใช้หลักสูตร The leader in me เพื่อพัฒนาการมีภาวะผู้นำ และส่งเสริมนักเรียนตามศักยภาพที่แตกต่างกัน หลักสูตรในวิชาคณิตศาสตร์แบบญี่ปุ่น รวมถึงการใช้ทฤษฎีพหุปัญญา ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กมีทักษะที่เหมาะสมในศตวรรษที่ 21 และพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนต่อไป

หลักฐานการรับสมัคร
– สำเนาสูติบัตร 1 ใบ
– สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน-ผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด
– หลักฐานการศึกษาจากโรงเรียนเดิม 1 ชุด หรือใบรับรอง
– รูปถ่ายนักเรียน สี หรือขาว-ดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2  รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6เดือน)

***สมัครวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า***

ลงทะเบียนเรียน >> คลิกเลย!!!