Home / วิสัยทัศน์ ⁄ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ ⁄ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ ⁄ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
โรงเรียนสาธิตบางนา
มุ่งสร้างความสามารถของเด็กให้เต็มตามศักยภาพ
อย่างมีความสุข ในโลกแห่งการเรียนรู้
มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก

ปรัชญาโรงเรียน
 ปญญา นรานํ  รตนํ
ปัญญา เป็นแก้ววิเศษของมนุษย์

สีประจำโรงเรียน

เขียว  – ขาว

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นราชพฤกษ์ (ต้นคูน)