สอบ NT

6/03/62 โรงเรียนสาธิตบางนา จัดการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT