Home / เกี่ยวกับโรงเรียน / สาธิตบางนาพัฒนาการจัดการเรียนรู้CODING สู่ IoT (Internet of Things)

สาธิตบางนาพัฒนาการจัดการเรียนรู้CODING สู่ IoT (Internet of Things)

สาธิตบางนาพัฒนาการจัดการเรียนรู้CODING สู่ IoT (Internet of Things) ในระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2563 นำพื้นฐานการเรียน Coding ในระดับประถมศึกษา เชื่องโยงส่งข้อมูลถึงกันและกันได้อย่างเป็นระบบ เสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็น Smart student to Smart Intelligent