Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / อบรม 7 habits ครูต่างชาติ

อบรม 7 habits ครูต่างชาติ

คุณครูต่างชาติโรงเรียนสาธิตบางนาได้รับการอบรม 7 habits โดยวิทยากรจาก แพคริม (คุณสฤษฏ์ หล่อเทียนชัย / Sarit Lorthienchai) ในวันอาทิิิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 เพื่อช่วยในการขับเคลื่อน The leader in me และส่งเสริมภาวะผู้นำในตัวฉันให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น #โรงเรียนผู้นำแห่งอนาคต