Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / อบรม 7 habits ครูโรงเรียนสาธิตบางนา

อบรม 7 habits ครูโรงเรียนสาธิตบางนา

โรงเรียนสาธิตบางนา จัดอบรม 7 habits สำหรับครูเก่าโรงเรียนสาธิตบางนา เพื่อทบทวนและพัฒนาศักยภาพ และสามารถนำไปประยุกต์ในการเรียนการสอนกับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น