Home / จดหมายถึงผู้ปกครอง / อบรม 7 habits ให้ผู้ปกครอง

อบรม 7 habits ให้ผู้ปกครอง

โรงเรียนสาธิตบางนา จัดอบรมหลักสูตร 7 habits ให้ผู้ปกครองนักเรียน ในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้ผู้ปกครอง และสามารถนำไปใช้พัฒนาลูกๆนักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข