Home / รอบรั้วโรงเรียน / อบรม 7Habits. ให้กับคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

อบรม 7Habits. ให้กับคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

เสร็จสิ้นภารกิจในบทบาทวิทยากร อบรม 7 Habits. ให้กับคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง อีกหนึ่งเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ