Home / รอบรั้วโรงเรียน / เก่ง ดี จิตอาสา – 7 นิสัยพัฒนาเด็กไทย

เก่ง ดี จิตอาสา – 7 นิสัยพัฒนาเด็กไทย

Thailand ในยุค 4.0 เด็กที่เป็นเลิศทางวิชาการอาจไม่ใช่สิ่งที่ตอบโจทย์ของสังคม
แต่ “เด็กที่เป็นคนเก่งและสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข คิดและทำในสิ่งที่มีประโยชน์เพื่อสังคม มีความสำคัญมากกว่า” และนี่คือ เป้าหมายที่สาธิตบางนา ต้องการพาให้เด็กเราก้าวเดินไปจุดนั้น