Home / กิจกรรมของโรงเรียน / เข้าค่ายธรรมะ ระดับชั้นประถมศึกษา

เข้าค่ายธรรมะ ระดับชั้นประถมศึกษา

โรงเรียนสาธิตบางนา จัดกิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ ระดับชั้นประถมศึกษา เพื่อให้เยาวชนมีระเบียบวินัย ศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรมและความสามัคคี ส่งเสริมการศึกษาและให้เยาวชนได้รับประโยชน์จากการเข้าค่ายอบรมตระหนักถึงคุณค่าความรักของพ่อแม่และคณะครู ส่งเสริมให้เยาวชนห่างไกลจากสิ่งเสพติดและอบายมุข รู้ประวัติพระพุทธศาสนาและปฏิบัติตามหลักศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามในทางพระพุทธศาสนา นำเอาหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้เอง รู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม รู้จักแยกแยะความดีความชั่วออกจากกันได้