Home / กิจกรรมของโรงเรียน / เข้าร่วมลงนามถวายพระพร@ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เข้าร่วมลงนามถวายพระพร@ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

คณะฝ่ายบริหารโรงเรียนสาธิตบางนา นำโดยคุณวันนิวัติ ศรีไกรวิน( ประธานมูลนิธิโรงเรียนฯ) คุณพันธ์นิวัติ ศรีไกรวิน (รองผู้จัดการโรงเรียนฝ่ายพัฒนาการเงินและบัญชี) และ นายภาคินัย สุนทรวิภาต (ผู้อำนวยการโรงเรียน) และตัวแทนนักเรียนระดับชั้น เข้าร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา10.30 น.

รายชื่อตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสาธิตบางนาที่เข้าร่วม

1.เด็กหญิงเปมิศา ชินะข่าย ป.1. 
2.เด็กชายณดล ศรีเทพทิพย์ ป.2 
3.เด็กหญิงบัวบูชา สุรศักดิ์ชโลธร ป.3 
4.เด็กชายธิร นิงสานนท์ ป.4 
5.เด็กหญิงจิณณพัต อิงคนันทวารี ป.5 
6.เด็กชาย ปิยพัทธ์ สุวรมงคล ป.6 
7.เด็กชายณัฐวุฒิ สุดใจ ม.1 
8.เด็กหญิงนันนพรรษ จิตรรังสรรค์ ม.2 
9.เด็กชายธีธัช เมธิยนนท์ ม.3 
10.นายดนุสรณ์ พงษ์สังข์ ม.4 
11.นางสาวฐิตาภา สมอนาค ม.5 
12.นางสาววิมลสิริ คำลือ ม.6

รายชื่อตัวแทนฝ่ายบริหารโรงเรียน
1.คุณวันนิวัติ ศรีไกรวิน (ประธานมูลนิธิโรงเรียนสาธิตบางนา) 
2.คุณพันธ์นิวัติ ศรีไกรวิน (รองผู้จัดการโรงเรียนฝ่ายพัฒนาการเงินและบัญชี)
3.นายภาคินัย สุนทรวิภาต (ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตบางนา) 
4.น.ส.สุนิสา อิทธิวัฒนะสุข (รองผู้อำนวยการฝ่ายอนุบาล) 
5.น.ส.นงชนก อัศวโชคปัญญา (รองผู้อำนวยการฝ่ายประถมศึกษา) 
6.ผศ.ศรีจันทร์ พันธ์วานิช (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)
7.น.ส.มาริสา บุตรเฉย (ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานบริหาร) 
8.น.ส.สร้อยแก้ว โสรดสง (ผู้จัดการฝ่ายบัญชี) 
9.นางนิภา ละออซา (ผู้จัดการฝ่ายAdmission) 
10.น.ส.มลธิดา สัจจะพิพัฒน์ (ผู้จัดการฝ่ายตลาด)
11.นายอดิศักดิ์ สมบุญเกิด (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี) 
12.นายพงศธร ฉัตรปวงคำ (หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่)
13.น.ส.วศิณี วงศ์ตระกูลชัย (ครู)
14.นายสุรเดช แสงจันทร์ (ครู)
15.นายปริญญา จำรัสแสง (ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์)