Home / กิจกรรมของโรงเรียน / เทคนิคการเล่นเพื่อสร้างทักษะ EF ทักษะสมองที่สำคัญเพื่อชีวิตที่สำเร็จ

เทคนิคการเล่นเพื่อสร้างทักษะ EF ทักษะสมองที่สำคัญเพื่อชีวิตที่สำเร็จ

กิจกรรมดีดีที่สาธิตบางนาวันนี้กับ workshop เทคนิคการเล่นเพื่อสร้างทักษะEF
ทักษะสมองที่สำคัญเพื่อชีวิตที่สำเร็จ. เพื่อให้เด็ก “คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น อยู่กับคนอื่นเป็น และมีความสุขเป็น”

ชอบคำของคุณครู “อยากให้เด็กมีสันดานที่สร้างสรรค์”
ขอบคุณ. ดร.วรนาท รักสกุลไทยและบริษัทรักลูกพร้อมกลุ่มพันธมิตรทุกท่าน ที่สนับสนุน
ขอบคุณ ครูและบุคลากรทุกท่านที่ Synergize และร่วมด้วยช่วยกัน
ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองทุกท่าน ที่สละเวลาวันหยุดเพื่อมาร่วมกันพัฒนาบุตรหลานของเราค่ะ
#EFPlayday