Home / คนเก่งสาธิตบางนา / เบื้องหลังการถ่ายทำโฆษณารองเท้า stoper

เบื้องหลังการถ่ายทำโฆษณารองเท้า stoper

ตัวแทนนักเรียน โรงเรียนสาธิตบางนาได้เข้าร่วมในการถ่ายทำโฆษณารองเท้า stomper ในวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2562 เพื่อศึกษาดูงาน 
ต่อยอดเป็นทางเลือก และประสบการณ์ในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

รายชื่อนักเรียนตัวแทนที่เข้าถ่ายทำรายการมีดังนี้
นางสาวรัตนาภรณ์ โฆษะกิตติคุณ
เด็กหญิงชาลินี เกตุสมาธิ
เด็กหญิงพัชรพร ปิ่นสกุล
เด็กหญิงปิยรันดร์ ธรรมรักษา
นางสาวจารุพร แก้วกล้า
นางสาวสุกิรณา เตชะวนาพร
นางสาวกชกร อัดตะนาท
เด็กหญิงนภสร ศรีเฟือง
เด็กหญิงจารุวรรณ ช้างวิไล
เด็กหญิงภริดา มากบริบูรณ์
เด็กหญิงปุณยนุช เปรียบนาน
เด็กหญิงสิริมา ลิ้มประยูร
เด็กหญิงธนพร อดกลั้น
นางสาวฐิตาภา สมอนาค
เด็กหญิงกัลยาภัสร์ อดิศรพันธ์กุล
เด็กหญิงกฤตชญา มะลิวงศ์
เด็กชายพีระณัฐ รังควร
เด็กชายกฤษณะ สุอังดะวาทิน
เด็กชายพันอินทร์ เอี่ยมชื่น
เด็กชายดนุสรณ์ พงษ์สังข์
ด.ช.ชนกนันทน์ เครือผือ
ด.ช.ปัณณวรรณ พะวัดทะ
ด.ช.อภิรักษ์ วงษ์กัณหา
ด.ช.ธีรภัทร์ เมืองกุดเรือ
ด.ช.ธีธัช เมธิยนนท์
ด.ช.ฐิติพัฒน์ ฟ้อนกระโทก
นายฐานันดร วินทะไชย
เด็กชายธีรวุฒิ คมชม
เด็กชายกิตติ อิทธิวัฒนะ
เด็กชายบัณทัต ศักดิ์เจริญ