Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / แนะแนวศึกษาต่อที่โรงเรียนคลองบางแก้ว

แนะแนวศึกษาต่อที่โรงเรียนคลองบางแก้ว

โรงเรียนสาธิตบางนา ได้จัดกิจกรรมแนะแนว
ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่โรงเรียนคลองบางแก้ว เกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1