Home / กิจกรรมของโรงเรียน / แนะแนวศึกษาต่อโรงเรียนวิชาชีพสุขภาพ เบญจรักษ์รวมชัย

แนะแนวศึกษาต่อโรงเรียนวิชาชีพสุขภาพ เบญจรักษ์รวมชัย

โรงเรียนวิชาชีพสุขภาพ เบญจรักษ์รวมชัย นำโดย ทนพ.ไพรัตน์ อุดมไพรพฤกษ์ และคณะ ได้จัดทำการแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสาธิตบางนา ในหลักสูตรการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ โดยรับผู้จบคุณวุฒิ ม.6 , ปวช , ปวส ถึงปริญญาตรีทุกสาขา อายุ 17-35 ปี เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ ประมาณ 6 เดือน และเมื่อจบการฝึกอบรมก็จะส่งเข้าทำงานโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพฯ ที่สนใจ