Home / กิจกรรมของโรงเรียน / โครงการผูกปิ่นโตข้าว

โครงการผูกปิ่นโตข้าว

วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ฝ่ายอนุบาลและประถมศึกษา จัด โครงการผูกปิ่นโตข้าว เป็นโครงการสร้างผู้นำระดับอนุบาลและประถมศึกษา ได้สร้างความตระหนักและความเป็นผู้นำทางความคิดให้นักเรียนได้รู้จักคุณค่าของเกษตรกรและการเกษตรกรรมให้มองเห็นอีกด้านหนึ่งของชีวิต ที่เป็นกระดูกสันหลังของชาติได้มีโอกาสเรียนรู้จากภูมิปัญญาและประสบการณ์ตรงจากชาวบ้านในการทำเกษตรกรรมเช่นการปลูกข้าวการจัดทำปุ๋ยหมักการจัดทำอาหารพื้นบ้านนักเรียนอนุบาลของโรงเรียนสาธิตบางนาได้ซึมซับคุณค่าเหล่านั้นเมื่อโตขึ้นไปเขาจะมองเห็น ในทุกมิติและเป็นผู้นำที่มีความสามารถในอนาคต ขอบคุณท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายอนุบาลและคณะครูทุกท่านที่จัดกิจกรรมอันมีคุณค่าให้กับเด็กๆ